Kvalitetsarbete

Den övergripande tanken med kommunens kvalitetsarbete inom barnomsorg och skola är att den ska utgå från arbetet i barn/elevgruppen, vara enkel att överblicka och använda sig av, samt ha en direkt koppling till Lpfö 98 och Lgr 11. Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning går hand i hand och blir en förutsättning för den lokala skolutvecklingen. Kvalitetsarbetet följer läsårsindelningen för att underlätta arbetet.

Den nationella inriktningen för skolans arbete anges i läroplanernas "Mål och riktlinjer" - det som ovan kallas de sju målområdena. Målområdena visar vilka mål eleverna ska sträva mot/uppnå och vad läraren och personalen ska göra i den dagliga skolverksamheten för att arbeta i riktning mot målen. Alla som arbetar i skolan är skyldiga att i det dagliga arbetet kontinuerligt verka i avsikt att dessa mål uppfylls.

Idén med kvalitetsarbetet är att varje år fokusera ett eller flera av dessa målområden och låta dessa områden bli föremål för ett lokalt utvecklingsarbete. Det är alltså arbetet med det målområde/de mål som arbetslagen och skolan prioriterar ett visst läsår som utvärderas i den årliga kvalitetsredovisningen.

Varför en kvalitetsredovisning?

Riksdagen har bestämt att alla kommuner och skolor varje år ska göra skriftliga kvalitetsredovisningar som en del i deras uppföljning och utvärdering. Vissa förskolor gör även kvalitetsredovisningar.

Vad innehåller den?

En kvalitetsredovisning innehåller bedömningar av hur målen uppnåtts samt, i de fall då de inte nåtts, vilka åtgärder som behövs.

Hur används den?

Kvalitetsredovisningen är främst ett hjälpmedel för ledning, personal och elever för att utveckla verksamheten. Men den ska också ge information och möjlighet till ökat inflytande för föräldrar och andra intressenter. Redovisningarna används också av Skolverket vid kvalitetsgranskningar och tillsyn, liksom för stödåtgärder och dialog.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Barn- och utbildningskontoret
Stadshuset
Repslagaregatan 1
294 34 Sölvesborg
buk@solvesborg.se
 
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-18 Ansvarig: Lena Mattsson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »